Οι υπηρεσίες μας

Με την πολυετή μας εμπειρία αναλαμβάνουμε

- χωματουργικές εργασίες
- μεταφορά χώματος για κήπο
- διαμόρφωση κήπων
- μπαζώματα-μπάζα

- κηποχώματα- κοσκινισμένα
- καθαρισμό οικοπέδου-χωραφιού
- κάθε είδους εκσκαφή
- κάθε είδους κατεδάφιση

- εκσκαφές
- κατεδαφίσεις
- χώμα για κήπους
- αποκομιδή μπάζων

- μεταφορά κοπριάς
- εκβραχισμοί
- επιχωματώσεις ή μπαζώματα
- κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις

- αποψίλωση οικοπέδων
- εκσκαφές
- εξυγίανση επιπέδου
- διαχείριση αδρανών υλικών

- προμήθεια ή μεταφορά κηποχώματος
- κατασκευές δρόμων και ασφαλτικές διαστρώσεις